សាឡាត់ ស្រីឡាង ស៊ី​ថ្លៃ​ជាង១ពាន់​ដុល្លារ ក្នុង១​រឿង