ជន​បរទេស​ម្នាក់​ដេក​ស្លាប់​​ក្នុង​បន្ទប់​ភោជនីយដ្ឋាន​AM BAS SADE