កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​មហាសន្និបាត​អូឡាំពិក​អាស៊ី​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ