មន្ត្រី​យោធា​ម្នាក់​បាញ់​កាំភ្លើង​មួយ​គ្រាប់​នៅ​ជិត​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​បឹងព្រលិត