រុស្ស៊ីវាយឆ្មក់ ផ្លូវអាកាស សម្លាប់ក្រុម សកម្មប្រយុទ្ធ ៤៩នាក់ រយៈពេល២៤ម៉ោង នៅស៊ីរី