មេដឹកនាំកំពូល អាល់កៃដា ស្លាប់ក្រោមការ វាយប្រហារ ផ្លូវអាកាស របស់អាមេរិក នៅស៊ីរី