តារា​ស្រី៣នាក់​នេះ​​ផ្ទុះ​រឿង​ដើម​ទ្រូង​ខ្លាំង ចុះ​ទីផ្សារ​វិញ​?