ក្បាច់​គុនខ្មែរ​បុរាណ​ យុទ្ធ​ក្រម​ខម ត្រៀម​ចូល​បង្ហាត់​តាម​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស​