ជីវិត​រសាត់​អណ្ដែត ក្រោយ​២០ឆ្នាំ​​របស់​តួ​ក្នុង​រឿង ស្ដេច​ស្វា​ស៊ុនអ៊ូខុង