មន្ដ្រី​សៀរ៉ាឡេអូន និយាយ​ថា​ វ៉ាក់សាំង​ EBOLA​របស់​ចិន មាន​សុវត្ថិភាព ហើយ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព