ព្រះវិហារ​គ្រិស្ត​ចំនួន​៦​បាន​ឆេះ​នៅ​ជិត​ក្រុង FERGUSON ក្នុង​រយៈពេល​១០​ថ្ងៃ​