មុខសញ្ញា ប្រព្រឹត្តអំពើ ឃាតកម្ម នៅស្រុកស្វាយចេក កាលពីឆ្នាំ១៩៩៥ ត្រូវកម្លាំង នគរបាលចាប់ខ្លួន