យោធា​ដែល​ផ្ទុះ​អាវុធ​ព្រោះ​អំណាច​ស្រា ត្រូវ​បាន​មេ​អង្គភាព​មក​ធានា​ និង​ដាក់ទោស​តាមច្បាប់​កង​កម្លាំង