ពួក​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​រាប់​ពាន់​នាក់​នឹង​ភៀសខ្លួន​តាម​ទូក​នៅក្នុង​គ្រោះមហន្តរាយ​ថ្មី​