ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់​ប្លែក​ពី​គេជូន​នំខួបកំណើត​ ឲ្យ​ភរិយា​ដល់​ទៅ​៨